Hồ sơ thành lập công ty cần những gì?

Hồ sơ thành lập công ty, Quy trình, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, công ty theo luật doanh nghiệp hiện nay. mua hồ sơ thành lập công ty ở đâu? Và các vấn đề liên quan khác.

Hồ sơ thành lập công ty từng loại hình?

Trước khi làm thủ tục thành lập Công Ty, Quý doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị Hồ sơ thành lập công ty, việc hồ sơ thành lập công ty đầu đủ và hợp pháp sẽ giúp đẩy nhanh quá trình thành lập công ty cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Từng hồ đăng ký  sẽ có khác nhau đối với từng loại hình kinh doanh khác nhau.

Để có thể tiến hành thủ tục thành lập một doanh nghiệp, công ty mới bắt buộc doanh nghiệp cần chuẩn bị những loại hồ sơ thành lập công ty sơ sau:

1. Đối với hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ theo Điều 20 của Luật Doanh Nghiệp quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân, người đăng ký doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định..
 2. Bản sao thẻ căn cước công dân, CMND hoặc hộ chiếu hay chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ đăng ký doanh nghiệp tư nhân.
 3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề theo quy định pháp luật.
 4. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác có liên quan khác với doanh nghiệp kinh doanh ( áp dụng với các ngành nghề cần chứng chỉ nghề theo quy định)
 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

2. Công Ty TNHH ( Công ty trách nhiệm hữu hạn)

Căn cứ Điều 22 của bộ Luật Doanh Nghiệp quy định về Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp của công ty TNHH, người đăng ký công ty TNHH cần có những loại giấy tờ và hồ sơ sau:

A. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh cố định.
 2. Dự thảo Điều lệ công ty.
 3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề theo quy định pháp luật.
 4. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác có liên quan khác với doanh nghiệp kinh doanh ( áp dụng với các ngành nghề cần chứng chỉ nghề theo quy định)
 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư
 6. Chuẩn bị giấy tờ của các thành viên:
 • Đối với thành viên cá nhân: Bản sao CMND, hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp
 • Đối với thành viên tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương. Văn bản uỷ quyền, CMND hoặc hộ chiếu chứng thực các nhân hợp pháp.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài cần Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan tổ chức đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký

Xem chi tiết hơn tại => Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

B. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh cố định.
 2. Dự thảo Điều lệ công ty.
 3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề theo quy định pháp luật.
 4. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác có liên quan khác với doanh nghiệp kinh doanh ( áp dụng với các ngành nghề cần chứng chỉ nghề theo quy định)
 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư
 6. Danh sách thành viên và các giấy tờ cần thiết:
 • Đối với thành viên cá nhân: Bản sao CMND, hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp
 • Đối với thành viên tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương. Văn bản uỷ quyền, CMND hoặc hộ chiếu chứng thực các nhân hợp pháp.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài cần Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan tổ chức đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký

Xem chi tiết hơn tại => Hồ sơ thành lập công ty TNHH

3. Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần 2019

Căn cứ theo Điều 23 Luật Doanh Nghiệp quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần, người đăng ký thành lập Công ty Cổ phần phải chuẩn bị đầy đủ những loại hồ sơ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 2. Mẫu điều lệ công ty.
 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông nhà đầu tư nước ngoài ( nếu có).
 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư
 5. Bản sao các giấy tờ sau:
 • Thẻ căn cước công dân, CMND hoặc hộ chiếu hay chứng thực cá nhân hợp pháp của cổ đông và đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Bản sao thẻ căn cước công dân, CMND hoặc hộ chiếu hay chứng thực cá nhân hợp pháp của cổ đông. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài phải cần có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương được hợp pháp hóa bởi lãnh sự.

Xem chi tiết hơn tại => Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

4. Hồ sơ thành lập công ty công ty hợp danh

Căn cứ theo điều 21 của Luật Doanh Nghiệp có quy định, về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh người đăng ký thành lập công ty phải có đầy đủ giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Mẫu điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên; Bản sao thẻ căn cước công dân, CMND hoặc hộ chiếu hay chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên công ty
 4. Bản sao chứng nhận giấy đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước theo theo quy định.
 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

Hồ sơ thành lập công ty chi tiết:

Bên trên là những loại hình doanh nghiệp chi tiết, tóm tắt lại một chút thì bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp sẽ bao gồm những thành phần cơ bản và chủ yếu sau:

 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại, số fax, hòm thư điện tử ( nếu có)
 • CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y có công chứng của cá nhân thành viên, cổ đông, đại diện pháp luật;
 • Giấy đề nghị thành lập công ty ( theo từng loại hình doanh nghiệp)
 • Vốn điều lệ; Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Thông tin đăng ký thuế
 • Số lượng lao động trong công ty 
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Nội dung về điều lệ công ty

Điều lệ công ty bao gồm các điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sửa đổi, bổ sung trong suốt quá trình hoạt động:

 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện (nếu có).
 2. Ngành nghề kinh doanh.
 3. Vốn điều lệ; tổng vốn cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần ( đối với công ty cổ phần).
 4. Cơ cấu tổ chức quản lý
 5. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần.
 6. Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần.
 7. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.
 8. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.
 9. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Sau khi đã chuẩn bị xong bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp, Nếu bạn vẫn chưa hiểu các thủ tục pháp lý thì tham thêm nhé => Thủ tục thành lập công ty

Trên đây là phần tư vấn doanh nghiệp về Hồ sơ thành lập Công ty . Nếu bạn đang gặp khó khăn về chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục thành lập công ty hãy liên hệ ngay tới hotline (+84) 0984.230.963 của Công ty Luật Công Tâm để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp Luật.

Dịch vụ làm thủ tục thành lập công ty chọn gói của Luật Công Tâm:

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với phương hướng phát triển của công ty
 • Tư vấn điều kiện và các quy định pháp luật liên quan đến thành lập doanh nghiệp và các chính sách thuế liên quan
 • Tư vấn đặt tên công ty và tra cứu tên công ty
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp và quy định điều kiện theo đúng pháp luật
 • Tư vấn địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp
 • Tư vấn về mức vốn của doanh nghiệp phù hợp với như cầu hoạt động kinh doanh
 • Chuẩn bị, soạn thảo đầy đủ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Đại diện khách hàng tiền hành tất cả các thủ tục thành lập công ty
 • Tư vấn các thủ tục bắt buộc sau khi thành lập công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *