Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2019

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gồm những gì? Quy trình làm như thế nào? Xem ngay hướng dẫn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư chi tiết dưới đây.

Quy định pháp luật về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

* Luật đầu tư năm 2014
– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của chính phủ về quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
– Công văn số 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và đầu tư về triển khai thi hành Luật đầu tư.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tại sao phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư?

Khi có những điều chỉnh liên quan đến dự án đầu tư như thay đổi về vốn, quy mô, thời hạn…Thì nhà đầu tư bắt bược phải tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư với cơ quan đăng kí đầu tư.

Các trường hợp phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

 • Thay đổi mã số dự án đầu tư
 • Thay đổi tên của dự án đầu tư
 • Thay đổi thông tin của nhà đầu tư
 • Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư
 • Thay đổi diện tích đất sử dụng cho dự án
 • Thay đổi vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động)
 • Thay đổi tiến độ góp vốn và huy động vốn
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động
 • Thay đổi ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ áp dụng
 • Thay đổi các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Và một số thay đổi khác

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gồm 3 bước:

 1. Thực hiện thủ tục điều chỉnhcấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư.
 2. Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 3. Điều chỉnh hoặc cấp mới giấy phép đăng ký kinh doanh (Những doanh nghiệp bổ sung thêm nghành nghề thực hiện quyền phân phối hàng hóa mới cần)

Thực hiện thủ tục điều chỉnhcấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư

Bước đầu tiên trong thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là nhà đầu tư phải nộp hồ sơ tại cơ quan đăng kí đầu tư. Sau khi nộp và tiếp nhận hồ sơ nhà đầu tư sẽ được cấp một tài khoản truy cập hệ thống tạm thời để theo dõi tình xử lí hồ sơ. Thời gian xử lí hồ sơ thường từ 10 – 15 ngày.

Tuy không bắt buộc nhưng trước khi nộp hồ sơ nhà đầu tư được khuyến khích kê khai thông tin về dự án đầu tư trực tuyến lên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (Có thể nộp sơ tại dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn). Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp 03 bộ hồ sơ (01 bản gôc và 02 bản phô tô) điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

Tùy theo loại dự án đàu tư mà hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có sự khác nhau:

1 Đối với sự án đầu tư không phải xin cấp quyết đinh chủ trương đầu tư

 • Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư (Tính đến thời điểm đăng ký điều chỉnh)
 • Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Bản sao của giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao của giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ khác tương đương để xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao thẻ tạm trú, hộ chiếu hoặc giấy xác nhận tạm trú đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các thông tin sau: Nhà đầu tư thực hiện, Mục tiêu của dự án, quy mô đầu tư, phương án huy động vốn, thời hạn, địa điểm, tiến độ, nhu cầu về lao động, đánh giá tác động, đề xuất ưu đãi đầu tư, hiệu quả KT-XH của dự án
 • Văn bản chứng minh tài chính: Bản sao một trong các tài liệu ( Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư)
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất của dự án: Nếu dự án không đè nghị nhà nước giáo đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng thì chỉ cần nộp bản thỏa thuận thuê đất địa điểm hoặc các giấy tờ khác có thể xác nhận được nhà đầu tư có quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ cho dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư. Bao gồm các thông tin: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

2 Đối với dự án đầu tư phải cấp quyết định chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh

 • Văn bản đăng kí thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao thẻ căn cước công dan, chứng minh nhân dân, hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân. Bản sao của giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ khác tương đương xác nhận được tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các thông tin sau: Nhà đầu tư thực hiện, Mục tiêu của dự án, quy mô đầu tư, phương án huy động vốn, thời hạn, địa điểm, tiến độ, nhu cầu về lao động, đánh giá tác động, đề xuất ưu đãi đầu tư, hiệu quả KT-XH của dự án
 • Văn bản chứng minh tài chính: Bản sao một trong các tài liệu ( Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư)
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất của dự án: Nếu dự án không đè nghị nhà nước giáo đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng thì chỉ cần nộp bản thỏa thuận thuê đất địa điểm hoặc các giấy tờ khác có thể xác nhận được nhà đầu tư có quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.
 • Giải trình về sử dụng công nghệ với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

3 Đối với dự án đầu tư phải cấp quyết định chủ trương của Chính phủ

 • Các giấy tờ như hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư (nếu có)
 • Đánh giá sơ bộ các tác động tới môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường
 • Đánh giá tác động, hiệu quả KT-XH của dự án đầu tư.

4 Đối với dự án đầu tư phải cấp quyết định chủ trương của Quốc hội

 • Các giấy tờ như hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư (nếu có)
 • Đánh giá sơ bộ các tác động tới môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường
 • Đánh giá tác động, hiệu quả KT-XH của dự án
 • Đề xuất chính sách đặc thù, cơ chế nếu có

Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Nhà đầu tư chỉ phải làm thủ tục thay đồi giấy đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan đến giấy đăng ký doanh nghiệp (Theo luật doanh nghiệp 2014).

Quy trình giải quyết hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan đăng kí đầu tư

 • Khi nộp hồ sơ cơ quan đăng ký đầu tư sẽ in giấy biên nhận hồ sơ từ hệ thống giao cho nhà đầu tư.
 • Sau 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lê cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo nội dung không hợp lên bằng văn bản cho nhà đầu từ để nhà đầu tư sửa đổi hoặc bổ sung.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Trường hợp cơ quan đăng lý đầu tư từ chối điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Một số lưu ý:

 • Trong trường hợp đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước, sau đó mới điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Với doanh nghiệp chưa làm thủ tục tách giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp phải tách giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpgiấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cấp lại con dấu mới và công bố mẫu con dấu theo quy định
 • Với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh được đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

Các cơ quan đăng ký đầu tư

Các cơ có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

 1. Sở kế hoạch và đầu tư
 2. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
 4. Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

Trên đây là phần tư vấn doanh nghiệp về Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư . Chúng tôi hy vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới hotline (+84) 0984.230.963 tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Công Tâm để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp Luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *